Bilingual signage – sound files

These sounds files help you get familiar with Māori pronunciation.

Vowels

Sing - the ng sound

R

Double vowels

Signage with sound files

English with MP3 sample Meaning Māori name Pronounciation
Christchurch City Libraries , opens a new window Descriptive: Christchurch City baskets of knowledge and learning Ngā Kete Wānanga-o-Ōtautahi Ngā Ke-te Wā-na-nga o Ō-tau-ta-hi
Bestsellers, opens a new window Descriptive: Famous / popular writings Ngā Tuhinga Rongonui Ngā Tu-hi-nga Ro-ngo-nu-i
Catalogue, opens a new window Descriptive: List of treasures Rārangi Taonga Rā-ra-ngi Tao-nga
Children's Library, opens a new window Traditional: House of entertainment Whare Rēhia Wha-re Rē-hi-a
Community Information, opens a new window Descriptive: Village announcements Ngā Pūkaeo o te Kāinga Ngā Pū-ka-ea o te Ka-i-nga
Computers, opens a new window Descriptive: Electric brains Ngā Rorohiko Ngā Ro-ro-hi-ko
Fiction, opens a new window Descriptive: Constructed topics Take Waihanga Ta-ke Wai-ha-nga
Gardening, opens a new window Traditional: Cultivation activities Mahi ā Huawhenua Ma-hi aa Hu-a-whe-nu-a
Homework Zone, opens a new window Descriptive: Area for work done at home Wāhi Mahi-Kāinga Wā-hi Ma-hi Kāi-nga
Information, opens a new window Descriptive: Spring that gives forth words of welcome Puna Kōrero Whakatau Pu-na Kō-re-ro Wha-ka-tau
Issues, opens a new window Descriptive: Place things are given out Wāhi Hoatu Wā-hi Ho-a-tu
Large Print, opens a new window Descriptive: Large writings Ngā Tuhinga nui Ngā Tu-hi-nga nu-i
Librarian, opens a new window Descriptive: Main book person Kai - Pukapuka Matua Kai-pu-ka-pu-ka Ma-tu-a
Libraries Manager , opens a new window Descriptive: Crown of the Head - person in charge Tumuaki Tu-mu-a-ki
Library Assistant , opens a new window Descriptive: Support individual to main book person Kōpuka Kai-Tuarā Kō-pu-ka Kai-tu-a-rā
Magazines , opens a new window Transliterated term Ngā Mōheni Ngā Mō-he-ni
Maori Resource Centre (Central City), opens a new window Descriptive: Maori Greenstone Treasures of New Zealand Ngā Pounamu Māori o Aotearoa Nga Pou-na-mu Mā-o-ri o Ao-tea-ro-a
Membership, opens a new window Descriptive: Joining place Wāhi Tūhonotanga Wa-hi Tū-ho-no-ta-nga
Music, opens a new window Descriptive: Sound treasures Ngā Taonga Pūoro Ngā Tao-nga Pū-o-ro
New Books, opens a new window Descriptive: Books that are new Ngā Pukapuka Hou Ngā Pu-ka-pu-ka Hou
Newspapers , opens a new window Descriptive: Written announcements Nga Pūkaea ā Tuhinga Ngā Pū-ka-ea aa Tu-hi-nga
Ngā Taonga Māori Collection Maori treasures Ngā Taonga Māori Ngā Tao-nga Māo-ri
Non-fiction, opens a new window Descriptive: Special topics Take Motuhake Ta-ke Mo-tu-ha-ke
Paperbacks, opens a new window Descriptive: Soft coverings Ngā Uhi Ngohe Ngā U-hi Ngo-hi
Recent Returns , opens a new window Descriptive: New returns Ngā Hokinga Mai Ngā Ho-ki-nga Hou
Reference, opens a new window Descriptive: Words seen before Kōrero Whakakitenga Kō-re-ro Wha-ka-ri-te-nga
Returns, opens a new window Descriptive: Repetitively come back Ngā Hokinga Mai Ngā Ho-ki-nga Ma-i
Self Issue, opens a new window Descriptive: It is for you to despatch Māu e Tuku Mā-u e Tu-ku
Sport, opens a new window Traditional: Physical exercise and sports Hākinakina Hā-ki-na-ki-na
Toilets Descriptive: Small houses Ngā Whare iti Ngā Wha-re i-ti
Travel Descriptive: Movements in groups Ngā Takahaere Ngā Ta-ka-hae-re
Young Adults Descriptive: Area for teenagers Wāhi Rangatahi Wā-hi Ra-nga-ta-hi

Tūranga floor names

Full floor name with MP3 sample Pronunciation
He Hononga | Connection, Ground level He Ho-no-nga
Hapori | Community, Level 1 Ha-po-ri
Tuakiri | Identity, Level 2 Tu-a-ki-ri
Tūhuratanga | Discovery, Level 3 Tū-hu-ra-ta-nga
Auahatanga | Creativity, Level 4 Au-a-ha-ta-nga

See also:

Print this page