Join the library: Kiribati

Rinim bwa te tia tango booki ngkoe
Kiribati

Mauri ao kaaraki nakon bwai aika a rianako kakamatakuia aika a reke n am tabo n tango boki.

Ti butimwaiko ma am utu bwa kam na kabonganai ara tabo n tango boki i Christchurch City.

E aki kaboaki rinim bwa te tia tango boki ngkoe ngkana ko maeka ke ko kabwaka roo nakon te Christchurch City Council.

Ko kainnanoi baikai ngkana kona riin bwa te tia tango booki ngkoe n te tabo n tango boki:

  • Angan kinakim: tao am bwatiboti ke 2 anga riki tabeua n aron te ID, e butimwaeaki are iai tamneim iaona. Ngkana te tetei ae e na riin bwa te tia tango boki, te karo /ke te tia tararuaa te tei ae e na kainanoaki ana ID.
  • Kakoauan te tabo ni maeka (ae e tuai n riaon 30 bongina). E kona n ae te reta man am bangke, reirei, te tabo ni iti ke te kambwana n tareboon. A butimwaeaki beba ni kakoaua ake a reke man te tareboon ke te kombiuta (Digital versions).

Kaetieti ibukia taan tango booki

N aron ae ikai ‘ti’ ke ‘ngaira’ e na kaineti ma te tabo n tango boki i Christchurch City (mwangan te Christchurch City Council), ao te ‘I’, ‘ngkoe’ ke ‘ami’ e kaineti ma te tia tango booki.

Ngkai I a rin/ma nake a mena ian au tararua bwa taan tango booki ngaira, ao I butimwaea katabeau ibukin bwai ake a tangoaki.

I butimwaei:

  • Kaetieti ibukia tenaan membwa n tabo n tango boki. Aikai tao a na kona ni bitaki. Bitaki ana katokaki iaon ara uebutiati.
  • Kaoki bwai ni kabane ake a tangoaki man te tabo n tango booki n aia tai ni kaokaki, ao n akea uruakiia.
  • Kaongoira n te tai ae tawe ngkana e bua am kaati ke e iraeaki ke ngkana iai te bitaki ibukin te reitaki nakoim.
  • Kabwakai ni kabane tarau, boon bwai aika a uruaki, kaboani muia, babaronga ao boon rikoan taian tarau ibukin te akaunti aio.
  • Kabonganan te tabo n riko tarau ae katauaki ibukin kaitiakan te tarau.

Kamanoan Rongorongo:
Tera bukin ae ti rikoi rongorongomi?

Ibukin karekean taian tieweti man taboo n tango boki i Christchurch City (mwangan te Christchurch City Council).

Ti kabonganai rongorongom n reitaki ma ngkoe ao ibukin babarongan karinakim

Print this page