Join the library: Tokelauan

Ke kavea ma hui o te faletuhi
Gagana Tokelau

Mālo ni ma ulutonu mai ki nā vāega kaulelei uma e mafai e tau faletuhi ke tuku atu.

E fakataga atu pea koe ma to kaiga ke fakaogā hōhe faletuhi a ki tatou i Kulaihitete.

E hē totogia te kavea o koe ma hui o te faletuhi kafai koe e nofo pe totogi pili i na koga o te City Council o Kulaihitete.

Ke kavea ma hui o he faletuhi e manakomia he:

 • Pepa fakailoilo: tuhi folau pe he 2 tahi itūkaiga o fakamatalaga ke fakamatea ai koe, kae e amanakia lahi he pepa fakailoilo e iei ai he ata. Kafai he tamaiti tē fia kavea ma hui o he faletuhi, ko te matua/tino tauhi kua fakatagagia fakatetulāfono te manakomia ke iei ho latou pepa fakailoilo.
 • Fakamaoniaga o te tuātuhi e nofo ai koe (e he hilia atu ma te 30 aho ke fakamaonia ai). E mafai ke kaumai he tuhi mai tau faletupe, ākoga, pe mai na kamupani eletihe pe ko te kamupani telefoni. Ko nā kopi o na tuhi e maua i te komipiuta e mafai foki ke talia.

Nā Aiaiga o te kavea ma hui/ kaufakatahi ki te faletuhi

Ko nā taimi e fakaogā ai na kupu iēnei ‘matou’ pe ko ‘tatou’ i lalo e fakahino ki nā faletuhi i Kulaihitete (he iunite o te City Council a Kulaihitete), vēna ma te fakaaogā o te ‘au’, ‘koe’ pe ko ‘tau’ e fakahino tēna ki te tino e fia kavea ma hui/kaufakatahi ki te faletuhi.

Ko au/pe ko taku/aku tamaiti kua kavea ma hui o te faletuhi ma e malilie ki nā fakanofonofoga uma a te faletuhi mo te fekaveakiga o nā tuhi e fakaaogā.

Ko au kua malie ki:

 • Nā Aiaiga o te kavea ma hui/tino e fakaaogagia te faletuhi. E mafai ke hui nā vāega iēnei. Ko nā aiaiga e fakafou e maua uma i ta mātou tuātuhi i te vāteatea.
 • Fakaliliu uma nā tuhi na fakaaogā mai te faletuhi i te aho kua fakatapulā ai ke fakaliliu, i he tulaga manaia.
 • Vave fakailoa mai kafai tau card kua galo pe kua kaihohoa pe kafai foki au fakamatalaga mo te hokotaga atu ki a te koe kua hui.
 • Totogi hō he vāega e tatau, kafai na kino, pe ni vāega e tatau ke fakafou, na tau mo te fakatotokaga ma te aoga o na kaitalafu ona ko tenei account.
 • E fakaaogā he ofiha fakapitoa ke ao uma ai nā kaitalafu e heki totogia.

Fuaikupu mo na Fakamatalaga Puipuia: Aihea e ao ai e ki mātou au fakamatalaga tōtino?

Ke mafai ke iei pea ho avanoa ke fakaogā ai nā tautuaga mai na Faletuhi a te City Council a Kulaihitete (he iunite o te City Council a Kulaihitete).

E fakaaogā e ki mātou au fakamatalaga tōtino ke fakafehokotaki atu ai koe vēna ma te taukikilaga o te kavea o koe ma hui o te faletuhi, vēna foki ma te fautuagia o koe ki na tautuaga ma na mea e fai a te Council. Ko nā fakamatalaga iēnei e ono foki atu ki nā tino faigaluega talafeagai a te Council ma/pe he ofiha ao kaitalafu kafai e manakomia ke totogi mai ni kaitalafu. E iei te tau fakaopoopo mo te tau aogia uma mai o nā kaitalafu.

E mafai ke iei ho avanoa ke kikila ai koe ki au fakamatalaga tōtino e nonofo ma ki mātou ma ke talohaga mai ke fai ni huiga kiei. Kafai e hē ke tuku maia nā fakamatalaga e manakomia, ka fakaheai tau apalai ke fai hau account i te faletuhi. Mō ni iētahi fakamatalaga ahiahi atu ki te: my.christchurchcitylibraries.com

Fakamatalaga mō nā hui fou o te faletuhi

 • Kafai kua galo tau card ote faletuhi pe kua kaihohoa, fakamolemole fakailoa vave mai ite telefoni 03-941-7923, ahiahi atu ki te mātou tuātuhi i te vateatea pe fakahula atu ki te faletuhi e pili atu. Fakamolemole fakailoa mai kafai kua hui te fale e nofo ai koe pe kua iei ni huiga ki nā vaega ke fehokotaki atu ai kui i te telefoni mai pe fakahula ki te faletuhi pili atu.
 • E mafai ke fakaogā tau card ote faletuhi i hōhe faletuhi i Kulaihitete. Ko nā vāega foki na fakaaogā e mafai ke fakaliliu i hōhe faletuhi ei loto ia mātou hokotaga (network).
 • Ko te lahiga o nā tuhi e mafai ke fakaaogā mo he 28 aho. E mafai ke fakafou tau tuhi faka fokotahi, vaganā ai e fia fakaaogā e hetahi hui. E kehekehe te mataloa o na taimi e
  mafai ke fakaaogā ai ietahi mea mai te faletuhi. Ko te lahiga o nā tuhi i te general collection e hē totogia. Ko nā tuhi e lahi fakatau, tuhi e puke leo, CDs, ma te lahiga o nā DVDs e iei he tau e totogi.
 • Kafai e kaumai tau imeli e lafo atu e ki mātou he fakamanatu ite 3 o aho ko heki pa ai ki te aho e tatau ke fakaliliu mai a nā mea, ma vēna kafai nā tuhi kua ova atu ite 7 ma te 21 aho e ova ai, ma te taimi nā fakataga atu ai. Kafai ko nā tuhi kua ova ake ma te 28 aho, ko nā tuhi iena ka fai ve ni tuhi kua gāgalo, e iei la nā tau ka fakaopoopo ki tau account, ma ka hē mafai ke kave ni au tuhi vēna na lihohi e maua i loto o na komipiuta. E fakaliliu uma mai loa nā vāega na gāgalo, oi kave kehe loa na tau na fakaopoopo ke fakafou ai na vaega na gāgalo ma na tau mo te fakatotokaga o na vaega ienei na tuku ki tau account, ma toe mafai loa ke iei ho avanoa ke toe fakaaogā uma ai nā tautuaga mahani.
 • E mafai ke fakaaogā e koe tau card ote faletuhi ke fakaaogā ai te neti (e hē totogia) i luga o nā mahini i nā faletuhi uma. E mafai foki ke fakaaogā lava tau mahini tōtino i loto o a tātou faletuhi. Ko te Wi-Fi e hē totogia ma e hē manakomia he password.

Mō nā aiaiga uma e patino ki nā hui o te faletuhi, fakamolemole ahiahi atu ki tēnei tuātuhi ite vāteatea: mychristchurchcitylibraries.com/conditions-of-membership/

Ki mātou e amanaki ki te koutou ahiahi mai ma to kaiga ki nā Faletuhi a Kulaihitete.

Print this page