Join the library: Tongan

Ko e hoko ko e mēmipa ‘o e laipelí
Lea Faka-Tonga

Mālō e lelei pea ‘oku talitali lelei koe ki he ngaahi me‘a fakaofo kotoa pē ‘oku ‘oatu ‘e ho‘o laipelí ma‘á ú.

‘Oku mau talitali lelei koe mo ho fāmilí ke mou faka‘aonga‘i ha fa‘ahinga taha pē ‘i he‘emau Ngaahi Laipeli ‘a e Kolo Lahi ko Christchurch.

‘Oku ta‘etotongi pē ‘a e mēmipa ‘i he laipelí kapau ‘okú ke nofo, pe totongi tukuhau ma‘u ‘api (rates), ‘i he feitu‘u ‘o e Kōsilio Fakakolo ‘a Christchurch.

Ke hoko ko e mēmipá, te ke fiema‘u ha:

 • ‘Ilo‘i‘anga (Identification): ha taha pē ‘i ho‘o paasipootí pe founga ID kehe ‘e 2, ka ko e lelei angé ke ‘i ai ha lau‘itā ID ai. Kapau ko ha ki‘i tamasi‘i pe ta‘ahine ‘oku kole mēmipá, ko e ID leva ‘a e mātu‘á / tauhi fakalaó ‘e fiema‘ú.
 • Fakamo‘oni ki he tu‘asilá (Proof of address) (ke ‘oua ‘e toe motu‘a ange ‘i he ‘aho ‘e 30). ‘E lava pē ko ha tohi ‘eni mei ho‘o pangikeé, ‘apiakó, kautaha ‘uhilá pe telefoní. ‘Oku toe tali foki ha tatau faka‘ilekitulōnika ‘o e ngaahi pepa ko ‘ení.

Ngaahi makatu‘unga ki he hoko ko e mēmipá

Ko e lau ko ia kia ‘mau’ pe ‘kimautolu’ ‘i laló ‘oku ‘uhinga ia ki he Christchurch City Libraries - Ngaahi Laipeli ‘a e Kolo ko Christchurch (ko ha va‘a ia ‘o e Christchurch City Council - Kōsilio Fakakolo ‘a Christchurch), pea ko e lau ko ia kia ‘au’/‘ou’, ‘koe’ pe ‘ko ho‘o’, ‘oku ‘uhinga atu ia ki he tokotaha mēmipá.

Ko au pea mo/pe ko ia (kinautolu) ‘oku ne (nau) fakafalala mai kiate aú, kuo mau hoko ko e mēmipa ‘o e laipelí pea ‘oku mau tali ‘a e fatongia ki ha ngaahi me‘a kuo mau ‘ave fakataimi (borrowed) mei ai.

‘Oku ou loto ki heni:

 • Ngaahi Makatu‘unga ki he Hoko ko e Mēmipá. ‘E malava ke liliu ‘a e ngaahi me‘á ni. ‘E ma‘u atu ‘a e ngaahi makatu‘unga kuo toe fakafo‘oú ‘i he‘emau uepisaití.
 • Fakafoki ‘a e ngaahi me‘a kotoa pē na‘á ku ‘ave fakataimi meí he laipelí ‘i he‘ene a‘u ki he ‘aho ‘oku totonu ke fakafoki aí, ‘oku kei ‘i ha tu‘unga lelei.
 • Fakahā mai kiate kimautolu ‘i he taimi vave tahá kapau kuo mole pe kaiha‘asi ‘a ho‘o kaatí pe kuo liliu ‘a ho ngaahi fakaikiiki ki he fetu‘utakí.
 • Totongi ha ngaahi totongi ‘oku ‘eke, ngaahi maumau, ngaahi totongi ki hano fakafetongi, ngaahi totongi fakahoko ngāue pea mo ha ngaahi totongi ki hano ma‘u atu, ‘a ia kuo fakahoko ‘i he malumalu ‘o e ‘akauni ko ‘ení.
 • Ko hono ngāue‘aki ‘o ha kautaha tānaki mo‘ua ke ma‘u mai ‘aki ha mo‘ua na‘e te‘eki ai ke totongi.

Fakamatala ki he malu ‘a e fakamatalá: Ko e hā ‘a e ‘uhinga ‘oku mau tānaki ai ‘a ho fakamatala fakafo‘ituitui?

Ke malava ai ke ke ma‘u atu ‘a e ngaahi sēvesi ‘a e Christchurch City Libraries (ko ha va‘a ia ‘o e Christchurch City Council).

‘Oku mau faka‘aonga‘i ‘a ho ngaahi fakamatala fakafo‘ituituí ke fetu‘utaki atu ai kiate koe pea ki he taumu‘a ko hono leva‘i ‘o ho‘o mēmipa ‘i he laipelí, pea pehē foki ki hono fakahoko atu kiate koe ‘a e ngaahi sēvesi mo e ngaahi me‘a ‘a e Kōsilió ‘oku hokó. ‘E ala ‘oatu ‘a e fakamatalá ni ki ha kau ngāue ‘a e Kōsilió pea mo/pe ko ha kautaha tānaki mo‘ua kapau ‘e fiema‘u ke mau tānaki fakafoki mai ha mo‘ua na‘e te‘eki ai ke totongi. ‘E lau atu ki ai ha totongi ki hono kumi ke totongi fakafoki mai ho mo‘uá.

‘E lava ke ke vakai‘i ‘a e fakamatala fakafo‘ituitui ‘oku mau tauhi fekau‘aki mo koé pea mo kole ke fakahoko ha ngaahi liliu ki ai.

Kapau ‘e ‘ikai te ke ‘omai ‘a e fakamatala ‘oku kole atú, ‘e ‘ikai tali ‘e he laipelí ‘a ho‘o tohi kole ke ke mēmipá.

Ki ha fakamatala lahi ange, vakai ki he: my.christchurchcitylibraries.com

Fakamatala ma‘á e kau mēmipa fo‘ou ‘a e laipelí

 • Kapau ‘e pulia ‘a ho‘o kaati laipelí pe kuo kaiha‘asi ia, kātaki ‘o fakahā mai ia kiate kimautolu ‘i he vave taha ‘oku malavá ‘aki ha‘o telefoni ki he 03-941-7923, ‘a‘ahi ki he‘emau uepisaití pe ko ha‘o a‘u tonu atu ki ho‘omou laipeli fakafeitu‘ú. Kātaki ‘o fakahoko mai kiate kimautolu kapau kuó ke hiki meí ho ‘apí pe kapau kuo liliu ho ngaahi fakaikiiki ki he fetu‘utakí, ‘aki ha‘o telefoni pe a‘u tonu atu ki ho‘omou laipeli fakafeitu‘ú.
 • ‘E lava ke ke ngāue‘aki ‘a ho‘o kaati laipelí ‘i ha fa‘ahinga laipeli pē ‘a e Christchurch City Library. ‘E lava ke fakafoki ‘a e ngaahi nāunau ‘oku ‘avé ki ha taha pē ‘o ‘emau ngaahi laipelí.
 • Ko e lahi taha ‘o e ngaahi tohí ‘oku lava ke ‘ave ia ‘o a‘u hake ki he ‘aho ‘e 28. ‘E lava ke ke toe fakafo‘ou tu‘o taha ‘a e nāunau ‘okú ke ‘avé tukukehe kapau kuo kole ia ‘e ha tokotaha kasitomā kehe. ‘Oku kehekehe pē ‘a e lōloa ki hono ‘ave ‘o e ngaahi nāunau kehé. ‘Oku ta‘etotongi pē ‘a e konga lahi taha ‘o e ngaahi nāunau ‘i he ngaahi nāunau fakalūkufuá (general collection). Ko e ngaahi tohi fakatauá (bestsellers), ngaahi tohi kuo hiki tepí, ngaahi CD, pea mo e ngaahi DVD ‘oku ‘eke atu ha totongi ia ki ai.
 • Kapau ‘okú ke ‘omai ‘a ho tu‘asila ‘īmeilí, te mau ‘oatu ha fakamanatu ‘i he ‘aho ‘e 3 kimu‘a pea toki taimi ke fakafoki mai ‘a e ngaahi nāunaú, pea ‘e toe ‘oatu ha fakatokanga ‘i he taimi ‘oku tōmui ai ‘a hono fakafoki ‘o e ngaahi nāunaú ‘i he ‘aho ‘e 7 mo e 21. Kapau ‘e tōmui ‘a e ngaahi nāunaú ‘o laka hake ‘i he ‘aho ‘e 28, ‘e lau leva ia kuo mole ‘a e ngaahi nāunaú, ‘e tānaki atu leva ‘a e ngaahi fakamole ki hono fetongí mo e fakahoko ngāue ki aí ki ho‘o ‘akauní, pea ‘e ‘ikai toe lava ke ke ‘ave ha ngaahi nāunau lahi ange pe ma‘u atu ‘a e ngaahi nāunau faka‘ilekitulōnika ‘i he ‘initanetí. Hili ‘a hono fakafoki mai ‘a e ngaahi nāunaú, ‘e to‘o leva ‘a e ngaahi fakamole ki honau fetongí mo e fakahoko ngāue ki aí, pea te ke toe lava leva ‘o ma‘u kakato atu ‘a e ngaahi sēvesí.
 • Te ke lava ‘o ngāue‘aki ‘a ho‘o kaati laipelí ke ma‘u atu ‘aki ‘a e ‘initanetí (ta‘etotongi) ‘i he‘emau ngaahi komipiutá ‘i he kotoa ‘o ‘emau ngaahi laipelí. ‘E toe lava foki ke ke faka‘aonga‘i pē ‘a ho‘o nāunau fakakomipiuta pē ‘a ‘au ‘i he‘emau ngaahi laipelí. ‘Oku ta‘etotongi pē ‘a e Wi-Fi pea ‘oku ‘ikai fiema‘u ki ai ha lea fufū (password) ia.

Ki he ngaahi makatu‘unga kakato ki he hoko ko e mēmipá, kātaki ‘o vakai ki he: my.christchurchcitylibraries.com/conditions-of-membership/

‘Oku mau hanga fiefia atu ki ha‘o ‘a‘ahi mai mo ho fāmilí ki he Christchurch City Libraries.

Print this page