Banig: Weaving Tradition and Art | Banig: Sining at Tradisyon ng Paghabi

The banig is similar to traditional Japanese tatami mat or India’s reed mat (paay in Tamil or chatai in Hindi), it is made of dried leaves and used primarily for sleeping and sitting in the Philippines.

Banig weaving involves folding over strips of materials to make unique geometrical designs. Though it’s not clearly known when it started, people in Basey, Samar had been weaving mats long before the Spaniards came. The sleeping mats were used in Christian provinces and were also found among the Moros.

Banig weaving is considered a genuine treasure handed down as a tradition or a trade from one generation to another as it is widely practiced in the country. Filipino ingenuity can be seen in their creation and the designs depend on the practices of each region.

The tropical climate of the Philippines is most suitable for plants used in banig weaving. Rattan, palm species, and various species of reeds that grow in swampy areas are the materials that Filipinos use in making the mats. The leaves are soft, flexible, high quality, and decorated with various designs of colourful dyed straws. The matting materials undergo a drying process, sometimes in direct sunlight but frequently, they are treated with bleaching agents like vinegar, lemon or tamarind juice and pandakaki leaves (Tabernaemontana pandacaqui). These are done to strengthen the materials and to give them a brown tone.

Other traditional functions of the banig to Filipinos, aside from it being used for sleeping and sitting, are as floor mat and for packing tobacco for exportation as well as for drying copra under the sun. In the more modern era, the mat itself can be made into different shapes to serve other purposes. Filipinos innovatively make products out of banig weavings such as wall hanging decors, bags, hat, slippers, tissue holders, and more.

One way of showcasing Philippine-made handwoven mat is through festivals. Banigan-Kawayan Festival Parade of Basey, Samar is one of the most famous celebrations. In 2000, Basaynons participated in weaving the world’s longest banig. Hundreds of people paraded the mat, which extended for more than a kilometre.

Other local festivities that are being celebrated throughout the year include Banig Festival (Cebu), Banigan Festival (Antique), Banigan Festival (Guimaras) and Buri Festival (Ilocos Sur). All these festivals’ concepts are based on the importance of banig weaving as a major means of livelihood among locals and on it being a tradition to be appreciated and passed down to future generations.

Challenges: DIY Paper Banig

Make your own colourful banig made of paper by watching the video:

Here is another video: Make a wavy design banig

Banig: Sining at Tradisyon ng Paghabi

Ang banig ay katulad ng mga tradisyonal na tatami ng mga Hapon at paay or chatai ng India, gawa ito sa pinatuyong mga dahon na ginagamit sa pagtulog at pag-upo sa Pilipinas.

Paghahabi ng banig ay pagtiklop ng pilas ng materyales para makagawa ng kakaibang hugis at disenyo. Bagama’t walang malinaw na ebidensya na magpapatunay kung kalian ito nagsimula, ang mga tao sa Basey, Samar ay matagal nang naghahabi ng banig bago pa man dumating and mga Kastila. Ang banig ay ginamit sa bawat Kristiyanong probinsya at ito’y natagpuan din sa mga Moros. Ito ay itinuturing na tunay na yaman na maaaring maipasa o maikalakal sa iba-ibang henerasyon sa kadahilanang ang paghahabi ay nakasanayan na sa saan mang sulok ng bansa. Makikita sa mga disenyo ng Pilipino ang pagiging malikhain at ang mga disenyong ito naka nakasalalay sa kasanayan ng bawat rehiyon.

Ang tropikong klima ng Pilipinas ay angkop para sa halaman na ginagamit sa paghabi ng banig. Ratan, palma at iba’t-ibang uri ng tambo na tumutubo sa maputik na lugar, ang pangunahing materyales na ginagamit ng mga Pilipino sa pagawa ng banig. Ang mga dahon na ito ay malambot, nababaluktot at magandang kalidad na pinapalamuti para makagawa ng iba’t-ibang makulay na disenyo. Sumasailalim sa proseso ng pagbilad sa ilalim ng araw  ang mga materyales na ito, pero mas malimit na ginagamitan ang pangkulay tulad ng suka, katas ng limon o kaya sampalok at dahon ng pandakaki. Ginagawa ito para mas patibayin ang materyales at makamit ang  kayumangging kulay.

May iba pang tradisyunal na gamit ang banig, maliban sa pagtulog at pag-upo, ginagamit din ito para sa sahig, pambalot sa tabako para maipadala sa ibang lugar at sa pagpapatuyo ng kopra. Sa mas makabagong panahon, ang banig ay maari ding ihugis at gawin bilang palamuti sa dingding ng bahay, bag, sombrero, tsinelas, lagayan ng tisyu at marami pang iba.

Isang paraan para maipagmalaki ang banig na gawa sa Pilipinas ay sa pamamagitan ng mga pista. Ang Banigan-Kawayan Festival Parade ng Basey, Samar ay isa sa pinaka sikat na pagdiriwang. Taong 2000, ang mga Basaynons ay nagtulong tulong sa paghabi ng pinaka mahabang banig sa local na pag-uusap. Daan-daang tao ang nagparada ng banig, umabot ito mahigit sa isang kilometro. Ang iba pang lokal na pagdiriwang na ginagawa sa buong taon ay ang mga sumusunod, Banig Festival (Cebu), Banigan Festival (Antique), Banigan Festival (Guimaras) and Buri Festival(Ilocos Sur), lahat ng ito ay nagbibigay importasya sa banig bilang pangunahing hanap-buhay ng mga tao at nang ang tradisyon ay mapahalagahan at maisalin sa mga susunod na henerasyon.

Blog posts

Library resources

Eileen
South Library