Filipino Traditional Clothing: Barong Tagalog & Baro’t Saya – and Make your own Filipino Paper Dolls

The most popular clothing that has been a big part of the Filipino identity, are the Barong Tagalog for men and the Baro’t Saya for women. The Filipino clothing style was influenced by the Spaniards who colonized the Philippines from 1565 to 1898. After the Spanish era, it has continuously evolved and withstood the test of time.

The Barong or Barong Tagalog dates back to the precolonial era in the Philippines. It originated with the double sleeve-doublet made of cotton called canga that the Filipino natives wore. The colour of the doublet determined their social status, red for the chiefs, white or black for common people.

It is believed that the Spanish colonizers forced the native Filipinos to design a transparent upper garment, without pockets to prevent them from hiding weapons and to also distinguish them from the ruling class.

Ramon Magsaysay helped popularize the lowly inferior Barong. On 30 December 1953, Magsaysay took his oath as the seventh President of the Philippines. He was the first President to wear the Barong Tagalog at his inauguration and made it the official male attire during official and social functions. Succeeding Philippine presidents have adopted the practice. President Ferdinand Marcos established Barong Filipino week (March 5- 11, 1975), via Proclamation No. 1374 and recognized Barong Tagalog as the national attire.

The barong has become the symbol of Filipino independence and resistance to colonization. On the decades leading to the Philippine revolution against Spain’s colonial regime, individuals and small groups of people had achieved socio-economic and cultural power in a way that they never had in the early days of colonization.

Barong Filipino
Michelle Gonzalez / Attribution

Barong in the modern times is considered to be the formal clothing for men in the Philippines. They would usually wear the garment on very important occasions like weddings and ceremonial events. Barong is made of jusi material (banana silk) or pinya fabric (pineapple leaf). It also showcases exquisite embroideries.

Baro’t Saya, on the other hand, is a loose ensemble composed of Baro, a fine fabric blouse fitted with butterfly sleeves, and a Saya, an elaborate skirt made of plaid or striped cotton. During the Spanish colonial period, it is the everyday dress of every Filipino woman. It can be referred to by so many names - Maria Clara, Traje de Mestiza or Terno.

The dress has been the symbol of the ideal Filipino woman, beautiful, conservative and adherent to the Catholic values. Slight differences on the elements and designs provided a way to distinguish the lower class from the aristocrat.

Today, the Baro’t Saya is worn during pageants and theatrical performances, and occasionally chosen as a political or bridal attire.

Tradisyonal na Damit ng Pilipino: Barong Tagalog at Baro't Saya

Ang pinakatanyag na mga damit na naging malaking bahagi ng pagkakakilanlan ng Pilipino ay ang Barong Tagalog para sa mga kalalakihan at ang Baro't Saya para sa mga kababaihan.

Ang istilo ng damit ng Pilipino ay naimpluwensyahan ng mga Kastila nang masakop ang Pilipinas mula 1565 hanggang 1898. Matapos ang panahon ng pananakop ng Espanya, patuloy itong nagbabago at nasubok ng panahon.

Ang kasaysayan ng Barong o Barong Tagalog ay mula sa pre-kolonyal na panahon, Ang mga katutubo ay nagsuot ng lapat na manggas-doublet na gawa sa koton na tinatawag na canga. Ang kulay ng doublet ay tumutukoy sa kanilang katayuan sa lipunan, pula para sa mga pinuno, puti o itim para sa mga karaniwang tao.

Ito ay pinaniniwalaan na pinilit ng mga Kastila ang mga katutubong Pilipino na magdisenyo ng isang transparent na pang-itaas na damit, na walang bulsa upang maiwasan ng mga ito na magtago ng mga armas at maihiwalay sila sa mga taong nasa kapangyarihan.

Si Pangulong Ramon Magsaysay ang naging daan para makilala ang Barong. Noong 30 Disyembre 1953, nanumpa si Magsaysay bilang ika-pitong pangulo ng Pilipinas. Siya and kauna-unahang pangulo na nagsuot ng Barong Tagalog sa kanyang pagpapasinaya at ginawang opisyal na kasuotan na lalaki at sa lahat ng iba pang mga gawain sa estado. Tinangkilik din ito ng mga sumunod na pangulo ng Pilipinas. Itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Linggo ng Barong Filipino (Marso 5- 11, 1975), sa pamamagitan ng Proklamasyon Blg. 1374 at kinilala ang Barong Tagalog bilang kasuotan ng Pilipinas.

Ang barong ay naging simbolo ng kalayaan ng Pilipino at paglaban sa kolonisasyon. Sa mga dekada na humahantong sa rebolusyon ng Pilipinas laban sa kolonyal na rehimen ng Espanya, ang mga indibidwal at maliit na grupo ng mga tao ay nakamit ang sosyo-ekonomiko at pangkulturang kapangyarihan sa paraan na hindi nila kailanman nagawa sa mga unang araw ng kolonisasyon.

Ang Barong sa modernong panahon ay itinuturing na pormal na damit para sa mga kalalakihan sa Pilipinas. Karaniwan nilang sinusuot ang damit na ito sa mga mahahalagang okasyon tulad ng mga kasal at seremonya. Ang Barong ay gawa sa jusi materyal (sedang saging) o tela ng pinya (pinya ng dahon), ipinapakita din nito ang mga katangi-tanging burda.

Ang Baro't Saya naman ay isang maluwag na kasuotan na binubuo ng baro, isang pinong blusa ng tela na nilagyan ng mga butterfly na manggas, at isang saya, palda na gawa sa plaid o may guhit na koton. Sa panahon ng Kastila, ito ang pang-araw-araw na damit ng bawat babaeng Pilipino. Ito rin ay may iba’t- ibang pangalan--Maria Clara, Traje de Mestiza o Terno.

Ang damit na ito ay naging simbolo ng huwarang babaeng Pilipino, maganda, konserbatibo at sumusunod sa mga paniniwala ng Katoliko. Ang mga bahagyang pagkakaiba sa mga elemento at disenyo ng damit ay nagsisilbing paraan upang makilala ang kaibahan ng pangkaraniwang tao at ng aristokrat.

Ngayon, ang Baro’t saya ay isinusuot sa mga pageant, paganap sa teatro, at paminsan-minsan ay napili bilang pampulitika o pangkasal na kasuotan.

 Challenge: Filipino Paper Doll Dress Up

Blog posts

Library resources

Filipino language

   

Eileen
South Library