Join the library: Tuvaluan

Te kau atu ki te fale tusi
‘Gana Tuvalu

Talofa kae ulufale mai ki mea gali katoa e maua mai tau fale tusi.

Ko fakataalofa atu matou ki a koe mo tou kaaiga ke fakaaoga so se Fale Tusi o te Fakai Lasi o Christchurch.

E seai se togi o kau atu ki fale tusi manafai a koe e nofo i loto io me e togi lafoga i loto i te liisi o te Kaupule o te Fakai Lasi o Christchurch.

Te kau atu ki te fale tusi e manakogina ne koe:

 • Te fakamaoniga me ko koe: i loto i tau paasipooti io me 2 ko nisi tulaga o fakamaoniga, kae ‘lei atu manafai e isi se ata fakamaoni. Kafai se tamaliki e kau atu, ko te matua / tino tausi i tulafono tela e manakogina sena fakamaoniga.
 • Fakamaoniga o te koga nofo (e se silia atu mo te 30 aso te leva). Te mea nei e mafai se tusi mai tau pagike, akoga, te iti io me se kamupane telefoni. A pepa fakamaoni penei kae maua fua i te initaneti e talia foki.

Fakanofonofoga o te kau atu

A fakauigaaga mai lalo ki a ‘matou’ io meko ‘motou’ e fakauiga ki Fale Tusi o te Fakai Lasi o Christchurch (se vaega o te Kaupule o te Fakai Lasi o Christchurch), a ko fakauigaaga ki a ‘Au’, ‘koe’ io me ko ‘tau’ e fakauiga ki te tino e kau ki loto.

Au mo/io me ko latou e tausi ne au ko oti ne kau atu ki te fale tusi kae e taliagina a tiute o tausi a so se mea ne fanoi.

Au e loto ki:

 • Fakanofonofoga o te Kau Atu. A mea konei e mafai o mafuli. A fakamafulifuliga ki fakanofonofoga ka avanoa i luga i te laupepa iti a matou.
 • Fakafoki a mea katoa ne fanoi mai te fale tusi i te taimi tonu, i tulaga e ‘lei.
 • Fakailoa fakavave mai ki a matou manafai tau kaati ko galo io me ne kaisoa io me ko isi se mafuliga ki tou koga nofo.
 • Togi so se sala, fakamaseiga, sala o sui, togi o te galuega pela foki te togi tau te taega ne fakamafua ne te akauni tenei.
 • Te fakaoga o se potukau ‘tae kaitalafu ke toe foki mai te kaitalafu ne seki togi.

Takutonuga e se fakailoilo: Kaia a matou e puke iei a fakailoaga totino o koe?

Ke mafai ne koe o maua a galuega fesoasoani mai Fale Tusi o te Fakai Lasi o Christchurch (se vaega e tasi o te Kaupule o te Fakai Lasi o Christchurch).

E fakaoga ne matou ou fakamatalaga totino o fesokotaki atu ki a koe e pela foki te tausiga o tou kau atu ki fale tusi, kae maise foki te fautuaga ki a koe e uiga mo galuega fesoasoani o te kaupule e pela foki mo ana faigamea. A fakamatalaga konei e mafai o ave ki tino galue e ‘tau o te Kaupule pela foki/ io me se potukau ‘tae kaitalafu manafai e manakogina ne matou ke togi mai a kaitalafu seki togi. Ka isi se togi o te galuega o ‘tae kaitalafu.

E mafai ne koe o maua a fakamatalaga totino e nofo mo matou e uiga mo koe kae fakatagi ke fai fakamafuliga kiei.

Kafai e se aumai ne koe a fakamatalaga e manakogina, te fale tusi ka se talia ne ia tau fakatagi ke kau koe ki loto.

Ke maua ne fakamatalaga faopoopo, fano ki te: my.christchurchcitylibraries.com

Fakamatalaga ki tino foou e kau atuki fale tusi

 • Kafai ko galo tau kaati o te fale tusi io me ne kaisoa, fakamolemole fakailoa mai fakavave ki a matou o telefoni ki te 03-941-7923, fano ki te laupepa iti io me fano ki loto i tau fale tusi. Fakamolemole fakailoa mai ki a matou manafai ko fano koe o nofo i se koga aka io me ko isi ne mafuliga i te telefoni ki loto io me fano koe ki tau fale tusi.
 • E mafai ne koe o fakaoga tau kaati o fale tusi i so se Fale Tusi o te Fakai Lasi o Christchurch. A mea ne fanoi e mafai o fakafoki ki so se fale tusi e kau i te motou potukau.
 • Te lasiga o tusi e mafai o fanoi ki se 28 aso te leva. E mafai ne koe o fakafou tau mea ne fanoi fakatasi taimi manafai e seai se fakatagi kiei mai se tino aka. Te leva o taimi fanoi e kesekese ki nisi mea e fanoi. Te lasiga o mea e fanoi i loto i te taulasiga o mea e avanoa e seai se togi. Tusi e lasi te manakogina, tusi e faipati, CD, mo te lasiga o DVD e isi se togi o fakaoga.
 • Kafai e aumai tau meli iti, ka avatu ne matou ki a koe te fakamasauaga e 3 aso mai mua o oko ki taimi fakafoki o mea ne fanoi, e pela foki manafai ko 7 mo te 21 aso ko silia mai taimi ne ‘tau o fakafoki iei a mea ne fanoi. Kafai a mea ne fanoi ko siliga mo te 28 aso seki fakafoki, a mea kona ka takugina me ko galo, kola a togi o te suiga pela foki mo te faiga o galuega kona ka faopoopo ki tau akauni, kae ka se mafai ne koe o toe fanoi ne mea io me o fakaoga a fesoasoani i te initaneti. I te taimi e fakafoki mai iei a mea ne fanoi, ka tapale keatea a te togi o te suiga pela foki mo te faiga o galuega kona, kae ka toe mafai ne koe o fakaoga a galuega fesoasoani katoa kona.
 • E mafai ne koe o fakaoga tau kaati o fale tusi o fano ki luga i te initaneti (seai se togi) i luga i so se komipiuta i loto i motou fale tusi katoa. E mafai foki ne koe o fakaoga a tau komipiuta i loto i motou fale tusi. Wi-Fi e seai se togi kae e se manakogina se taliaga kiei.

Kafai e manakogina a fakanofonofoga ke kau katoa ki loto, fakamolemole fano ki te: my.christchurchcitylibraries.com/conditions-of-membership/

E fiafia lasi matou ki tou asi mai fakatasi mo tou kaaiga ki Fale Tusi o te Fakai Lasi o Christchurch.

Print this page